مباحث تشکيلاتی

  • ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ گروه کار اساسنامه، یکی دیگر از ارگانهای پیش بینی شده در "نقشۀ راه برای ایجاد تشکل بزرگ چپ" است، که در ماه های اخیر کار خود را آغاز کرده است. وظیفۀ این گروه، پیشبرد مباحث سازمانی تا نیل به طرح یا طرحها...
  • ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ عضویت حزبی دوگانه، یعنی امکان عضویت همزمان در دو حزب مختلف متعلق به یک کشور واحد ... حداقل بر نشانه های تغییر در هلند، بلژیک و اسرائیل استوار است. پرسشی که می تواند و باید در برابر کوشندگان پروژۀ "شکل...
  • ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ و.چ.ا. استقلال تشکل‏های صنفی و سازمان‏های غیردولتی را از دولت و احزاب برسمیت شناخته وازایجاد فراکسیون درآنها اجتناب می ورزد. اعضای و.چ.ا. بر پایبندی به پرنسیپ‏های دمکراتیک دراین سازمان‏ها تاکید کرده و...

مباحث نظری-برنامه‎ای

  • ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ طرح منشوری که از سوی سه نفر از رفقا، مسعود فتحی، منوچهر مقصودنیا و بهروز خلیق، با عنوان «خطوط برنامه (منشور) پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ» ارائه شده است، متأسفانه فاقد چنین خصوصیتی است. این منشور به جا...
  • ۳ اسفند ۱۳۹۳ آنچه مسلم است، تنوع نظری درون جنبش چپ جهانی از یک طرف، جنبش چپ ایران با ویژگیهای تاریخی مشخص آن از طرف دیگر را باید بصورتی واقعیتی عینی و تاریخی پذیرفت. با پذیرش این اصل اگر بخواهیم قدم دوم را برداریم...
  • ۲ اسفند ۱۳۹۳ ما، بخشی از سازمان های سیاسی چپ و جمعی از کنشگران چپ ایران، دست به وحدت و ایجاد یک تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی می زنیم. نقطه عزيمت اين حرکت از جمله بر پایه گسست از سیستمِ فکریِ و عمل کردی "سوسیالیسمِ...