• اساسنامه “وحدت چپ ایران”/پیشنهاد منوچهر مقصودنیا

• اساسنامه “وحدت چپ ایران”
o نام “وحدت چپ ایران”
• در متن در همه جا و.چ.ا.
فصل اول:منش ودیدگاه
• و.چ.ا. از وحدت ۳ سازمان چپ ایران ( اتحاد فدائیان خلق ایران؛ شورای موقت سوسیالیست های ایران؛ سازمان فدائیان خلق ایران ــ اکثریت و جمعی از کنشگران چپ، در کنگره مشترک ( مورخ ….. ) بوجود آمد.
• و.چ.ا. تشکل داوطلبانه افرادی با باورهای متفاوت است که چارچوب کلی منشور و.چ.ا. را پذیرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه برای تحقق اهداف برنامه‏ای در و.چ.ا. فعالیت کنند. عضویت درو.چ.ا.، استعفا وکناره گیری ازآن با درخواست کتبی امری آزاد و داوطلبانه است.
• و.چ.ا. به مثابه سازمان چپ دمکرات ومدرن و سوسیالیست، با استفاده ازتجارب عملی مبارزان چپ و اندیشه های متفکرین جنبش سوسیالیستی و دیگراندیشمندان مترقی و دمکرات وبا پذیرش ایده‏های نو، برتحول پذیری و برپی‏ریزی مناسبات درون سازمانی و ساختار تشکیلاتی بر اساس تلفیق دمکراسی نمایندگی، مشارکتی و مستقیم تاکید دارد.
• و.چ.ا. به منشورجهانی حقوق بشرو پیوست هایش باورداشته ودفاع از‌حقوق‌ بشرو مبارزه علیه هرگونه‌ ستم‌ و تبعیض ملیتی‌، طبقاتى‌، جنسیتی‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌ را سرلوحه برنامه خود می داند.
• اساسنامه و.چ.ا. حقوق برابر اعضا و گرایشها ( فراکسیونها ) را برسمیت شناخته، تامین کرده و امکان مشارکت مستمرآنها را درحیات و.چ.ا. فراهم می‏آورد.
• و.چ.ا. درچهارچوب مرزهای جغرافیایی وسیاسی امروزین ایران با تمام تنوعات قومی ـ ملی آن فعالیت می کند.
• فصل دوم: پرنسیپ‏ها
دمکراسی درون سازمانی
ساختارتشکیلاتی و.چ.ا. و مناسبات درونی آن مبتنی بر تلفیق دمکراسی نمایندگی، مشارکتی ومستقیم است.
دمکراسی نمایندگی به این معنی است که:
۱. ارگان‏های اداره‏ کننده و.چ.ا. منتخب کنگره وجلسات وسیع ارگانهای محلی بوده ودرمقابل کنگره واعضای و.چ.ا. پاسخگو هستند ومستمراازفعالیت‏ها و تصمیمات خود به اعضا گزارش می‏دهند.
۲. تصمیمات درارگان‏ها براساس رای اکثریت اتخاذ می‏شود.
۳. اعضا، گرایش ها و فراکسیونها ازحقوق برابربرخوردارند.
• ۴ . مسئولیت ها دوره ای بوده و مسئولین برای دوره های محدودی به مسئولیت برگمارده می شوند.
• ۵ .اعضا ازطریق کمیسیون کنترل منتخب کنگره، براعمال ارگانها ی مرکزی نظارت دارند.
• دمکراسی مشارکتی بدین معنی است که:
۱. مکانیسم‏های ضرور، مانند خودگردانی واحدهای منطقه ای و محلی، ارتباط عمودی وافقی بین ارگانها و واحدهای تشکیلاتی، برای تاثیر گذاری ومشارکت اعضای و.چ.ا. در حیات سیاسی و سازمانی، شکل گیری کنش متقابل وارتقای نقش آنها پیاده می‏شود.
• دمکراسی مستقیم بدین معنی است که:
۱. ساختار تشکیلاتی برپایه تلفیق سیستم هرمی و شبکه‏ای پی‏ریزی شده و از تعداد لایه‏ها کاسته شده و امکان تماس مستقیم بین اعضا و ارگانها فراهم می شود.
• ۲. اعضا درکنفرانس‏ها و کنگره‏ها تا آنجا که مقدوراست،مستقیما مشارکت می‏کنند.
۳. با به کارگرفتن سیستم همه‏پرسی در و.چ.ا.، تلاش می شود که اعضا بصورت مستقیم درتصمیم گیری ها شرکت داشته باشند.
• ۴. برای شرکت دادن اعضا درتصمیم گیری بر روی رویداد های مهم سیاسی بین دو کنگره، کنگره های تک موضوعی تشکیل می گردد.
• مسئولیت
پذیرش مسئولیت در و.چ.ا. داوطلبانه است. هیچیک از اعضای و.چ.ا. به اجبار و برخلاف تمایل خود به پذیرش مسئولیت و یا انجام کاری موظف نمی‏شوند. پذیرش مسئولیت به معنای تعهد به انجام آن، رعایت موازین سازمانی و امر پاسخگوئی است.
• تنوع و انسجام سیاسی و سازمانی
و.چ.ا. پذیرای تنوع سیاسی درچارچوب کلی اسناد دیدگاهی وبرنامه‏ای است و مکانیسم‏های ضرور را برای تامین حقوق صاحبان گرایش‏های سیاسی فراهم می‏آورد. و.چ.ا. هم برارتقای انسجام سازمانی وتقویت عنصر حزبیت پای می‏فشارد وهم وجود گرایش‏ها و فراکسیون رابه رسمیت می‏شناسد.
• ساختار غیرمتمرکز
ساختار تشکیلاتی و.چ.ا. غیرمتمرکز است. تمامی ارگان‏های هدایت‏گر منطقه‏ای، از سوی اعضای منطقه انتخاب و درمحدوده فعالیت خود ودرچارچوپ اسناد مصوب کنگره و شورای مرکزی از حق تصمیم‏گیری برخوردارند.
• رای گیری:
• رای گیری بر روی افراد بدون استثنا مخفی می باشد.

• فصل سوم: عضویت
شرایط عضویت
۱. ایرانی بودن، یا داشتن تابعیت ایرانی
۲. داشتن حداقل ۱۸ سال سن
۳. پذیرش چارچوب کلی منشور و تعهد به رعایت اساسنامه
۴. عدم عضویت دردیگراحزاب ایرانی
• شرایط پذیرش
۱. واحد پایه درمورد تقاضای عضویت تصمیم می‏گیرد و تصمیم خود را به اطلاع ارگان‏های بالا می‏رساند.
۲. تقاضاى عضویت به صورت کتبی و با پر کردن فرم ویژه صورت می‏گیرد.
• ۳. متقاضی عضویت باید ازجانب دوعضو که دارای سابقه حداقل دو سال عضویت در و.چ.ا. هستند، معرفی شود.
• تبصره:
• ۱ ــ سالهای عضویت در۳ سازمان تشکیل دهنده و.چ.ا. مورد قبول می باشد.
• ۲. اعضای کنشگران دارای حق مساوی با اعضای سازمانها می باشند.
• وظائف عضو
۱. یاری به و.چ.ا. برای پیشبرد وظایف جاری و تلاش برای تحقق اهداف برنامه‏ای ــ سیاسی
۲. پرداخت حق عضویت
• ۳. پای‏بندی به اساسنامه
• حقوق اعضا
هرعضو حق دارد:
• منفردا یا گروهی، دیدگاه ھای سیاسی خود را بیان و یا منتشر نماید؛ درصدد یا در مقام دریافت یا مبادله اطلاعات باشد و به انتخابی آگاھانه مبادرت ورزد
• برای عضویت درارگان‏های سازمانی کاندیدا شود و به کاندیداهی مورد نظر خودرا رای دهد.
• گزارش عموم ارگان‏هائی را که در انتخاب آنها سهیم است دریافت کند.
• تبصره:
• ۱٫ اعضا حق دارند از حیات و فعالیت سیاسی ــ تشکیلاتی دیگر واحدها ی و.چ.ا. و یا واحد تشکیلاتی اش با خبر شوند.
• ۲. هرعضوی حق دارد تا ازهرگزارش، شکایت، انتقاد و یا تصمیم گیری مربوط به خود اطلاع حاصل نماید.
۳. دربحث‏های نظری، برنامه‏ای و سیاسی و.چ.ا. شرکت کرده، نظرات خود را آزادانه دراجلاس‏ها بیان وبه شکل فردی یا جمعی دررسانه‏های سازمانی وغیرسازمانی انتشار دهد.
۴. درصورت مخالف بودن با سیاست‏های و.چ.ا. از تبلیغ واجرای آن خودداری کند.
۵. امر مشاوره و تشکیل جلسه وهمکاری با دیگر اعضا برای تدوین و تنظیم نظرات، اسناد، قرارها و پیشنهادها و ارائه به ارگان‌های سازمانی را پیش برد.
۶. در همه پرسی‏ها مشارکت کند و درخواستها، پیشنهادها و طرح‏های خود را ارائه دهد.
۷. درتشکل‏های صنفی و سازمان‏های غیردولتی (NGO ) شرکت نماید.
۸. از دیگراعضا و ارگان‏ها به نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد) شکایت کند.
• ۹ ــ نظر خودرا درارتباط با عملکرد ارگانهای انتخابی به کمیسیون کنترل ارائه دهد.
• تبصره:
۱. اعضای و.چ.ا. به صورت فردی مجاز به مشارکت دراتحادهائی هستند که با برنامه و استراتژی سیاسی و.چ.ا. مغایرت نداشته و رقیب و.چ.ا نباشند.
• فصل چهارم: ساختار تشکیلاتی
۱. ساختار تشکیلاتی و.چ.ا. تلفیقی از ساختارهرمی و شبکه‏ای است و از واحدهای محلی، کشوری و ارگان‏های مرکزی تشکیل می‏شود. حداقل تعداد اعضای یک واحد (شهری یا کشوری) سه نفر است.
۲. مسئول یا ارگان مسئول واحد محلی دراجلاس عمومی واحد ومسئول واحد کشوری درکنفرانس کشوری انتخاب می‏شود.
• ۳.. ساختار و.چ.ا. دو پایه‏ای است. سازماندهی درجهان واقعی و سازماندهی درجهان مجازی.
• سازمان پایه، واحد جغرافیائی ـ منطقه‏ای، گروه موضوعی و حوزه مجازی است.
• کنگره:

۱. کنگره عالی‏ترین ارگان و.چ.ا. است و منشور نظری، برنامه، اساسنامه و جهات عمومی سیاست‏ها و فعالیتهای و.چ.ا. را، تا کنگره بعدی بررسی،تدقیق،تکمیل و تصویب می‏کند.
• ۲. کنگره گزارش فعالیت ارگان‏های منتخب خود را بررسی کرده و اظهار نظر می کند.
۳. کنگره عادی به فاصله دو سال و کنگره فوق‏العاده به درخواست یک سوم اعضای و.چ.ا. و یا شورای مرکزی تشکیل می‏شود.
• ۴.کنگره تک موضوعی درارتباط با مورد مهم سیاسی ای که تصمیم گیری مستقیم اعضا را لازم داشته باشد، تشکیل می شود.
• تبصره :
• ۱. در صورت عدم برگزاری کنگره در زمان مقرر از سوی شورا ی مرکزی، یک سوم اعضای و.چ.ا. حق فراخواندن کنگره را مطابق آئینامه کنگره دارا هستند.
۵. کنگره عادی شورای مرکزی، نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد)، کمیسیون نظارت مالی، کمیسیون کنترل ارگانهای مرکزی و کمیسیون تدارک انتخاب ارگانهای مرکزی را برای فاصله بین دو کنگره با رای مخفی انتخاب می‏کند. کاندیداهای عضویت درارگان‏های مزبور، لازم است حداقل ۳ ( یا ۵ ) سال سابقه عضویت در و.چ.ا. را داشته باشند.
• ۶ . تصمیم گیری درمورد وحدت با سایر سازمانهای چپ با کنگره است. با دو سوم آرای کنگره این تصمیم قانونی است.
• ۷. اساسنامه و اسناد دیدگاهی با حداقل دو سوم آرا و اسناد برنامه‏ای باحداقل نصف بعلاوه یک آرا تصویب میشود.
• تبصره:
۱. شرایط شرکت اعضا در کنگره را آئیننامه کنگره مشخص می کند.
• آئیننامه توسط شورای مرکزی تهیه و تدوین و با تصویب دراولین کنگره و.چ.ا. رسمیت می یابد.
• ۲. شورای مرکزی مجاز نیست بیش از سه ماه برگزاری کنگره را به تاخیر بیاندازد.
۳. عضو و.چ.ا. نمی‏تواند همزمان عضو دو ارگان از ارگان‏های منتخب کنگره باشد.
• ۴ . تمامی ارگانهای منتخب کنگره ، موظف به ارائه گزارش از عملکرد خود به اعضا و کنگره می باشند .

• کنگره های فوق العاده و تک موضوعی:
• ۱ . کنگره فوق العاده وکنگره تک موضوعی به درخواست یک سوم اعضای و.چ.ا. و یا شورای مرکزی تشکیل می شود.
• ۲ . کنگره تک موضوعی برای بررسی و تصمیم گیری برای مسائل مبرم و حاد فراخوانده و برگزار می گردد. مهم بودن رویداد برای تشکیل کنگره تک موضوعی از سوی شورای مرکزی و یا یک سوم اعضا تعیین می شود.
• ۳. ارگان و یا یک سوم اعضای فراخواننده کنگره ها مو ظف به تهیه اسناد مربوطه بوده و می بایست آنرا حداقل ۱ ماه قبل از کنگره دراختیاراعضا قرار بدهند.
• ۴. کنگره فوق العاده، حداکثر ۳ ماه بعد از درخواست اش باید تشکیل گردد.
• ۵ . کنگره تک موضوعی، باید درمدت زمان مناسب درارتباط با موضوع مورد تصمیم گیری تشکیل گردد.
• تبصره :
• ۱ . آئیینامه کنگره عادی برای کنگره های فوق العاده وتک موضوعی هم معتبر می باشد.
• شورای مرکزی
۱. شوراى‌ مرکزى‌ و.چ.ا. منتخب‌ کنگره‌ و عالى‌ترین‌ ارگان‌ سازمانى‌ درفاصله دو کنگره‌ است‌. شورای مرکزی در مورد عملکرد وفعالیت‏هایش درمقابل کنگره مسئول است.
۲. وظائف شورای مرکزی عبارتند از:
ـ تدوین سیاست‏های عمومی و.چ.ا. در چارچوب مصوبات کنگره و همه پرسی
ـ انتخاب هیات سیاسی ـ اجرائی و مسئول آن و سخنگوی و.چ.ا. با رای مخفی
ـ کنترل و نظارت بر کارکردهیات سیاسی ـ اجرائی، اظهار نظر و تصمیم‏گیری پیرامون گزارش آن.
۳. شماراعضای شورای مرکزی را کنگره تعیین می‏کند. مسئول هر واحد کشوری ، مسئول هر گروه کارواعضای شورای سردبیری که عضو شورای مرکزی نیستند، مشاورین شورای مرکزی به حساب می‏آیند.
• ۵. شورای مرکزی از بین اعضای خود سه نفر را به عنوان هیات رئیسه و از بین اعضای هیات رئیسه یک نفر را به عنوان مسئول هیات رئیسه می‏کند. اعضای هیات رئیسه نمی‏توانند عضو هیات سیاسی ـ اجرائی باشند.
• ۶. جلسات حضوری شورای مرکزی هر شش ماه یکبار تشکیل می‏شود. هیات سیاسی، هیات رئیسه، یک سوم اعضای شورای مرکزی و ۲۰% اعضا می‏توانند جلسه حضوری فوق العاده شورای مرکزی را فرا خوانند.
• تبصره:
• ۱. یک نماینده از اعضای کمیسیون نظارت مالی، رشد، و کمیسیون کنترل، حق شرکت در تمامی جلسات شورای مرکزی را دارا می باشند.

• ۷. شورای مرکزی مجاز است از میان اعضای هیات سیاسی ـ اجرائی یک نفر را به عنوان سخنگوی سازمان انتخاب ‏کند.
• هیات سیاسی ـ اجرائی
۱. هیات سیاسی ـ اجرائی مسئول هدایت سیاسی ـ تشکیلاتی و.چ.ا. درچارچوب مصوبات کنگره و شورای مرکزی در فاصله بین جلسات حضوری شورای مرکزی است.
۲. شماراعضای هیات سیاسی ـ اجرائی را شورای مرکزی تعیین می‏کند و هر یک از اعضای آن مسئولیت و نظارت یکی از مسئولیت‏های مرکزی را برعهده دارند.
• تبصره:
• ۱ــ شمار اعضای هیات سیاسی ــ اجرائی نباید بیش از۳/ ۱ شمار اعضای شورای مرکزی باشد.
• ۳. وظائف هیات سیاسی ـ اجرائی عبارتند از:
ـ سیاست‏گذاری و سیاست‏ورزی
ـ نمایندگی و.چ.ا. در رابطه با سایر نیروهای سیاسی داخلی و خارجی
ـ سازماندهی، کنترل و نظارت بر کارکرد گروه‏های کار ومراکز نظری ـ پژوهشی و فنی ـ پردازشی
ـ سازماندهی تشکیلات و.چ.ا.
• هیات رئیسه
• ۱ ــ ایجاد هماهنگی بین ارگانهای درونی شورای مرکزی
• ۲ ــ نماینده شورا برای کنترل و نظارت بر هیات سیاسی ـ اجرائی
• ۳ ــ رابط بین ارگانهای مرکزی منتخب کنگره
• دبیرخانه
• دبیرخانه تحت مسئولیت مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی وهیئت رئیسه شورای مرکزی تشکیل می شود. مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی و هیئت رئیسه شورای مرکزی مجازند، هر یک در محدوده ارگان تحت مسئولیت خود یا صاحب اختیار از آن و با اطلاع‏دهی به دیگری، ازامضای “دبیرخانه و.چ.ا. ” استفاده کنند. از این امضا صرفاً به منظور اطلاع رسانی به بیرون از و.چ.ا. استفاده خواهد شد.
• فصل پنجم: همه پرسی
۱. همه‌پرسی، رای‌گیری از همه اعضای و.چ.ا. درموضوع معین و مشخص است.
۲. انتخاب مسئولین سازمانی و تصویب اسناد دیدگاهی، برنامه‏ای و اساسنامه مشمول همه‌پرسی نمی‏شوند.
۳. شورای مرکزی و هیئت سیاسی‌ ـ اجرایی و.چ.ا. می‌توانند اقدام به همه‌پرسی از اعضای و.چ.ا. کنند.
۴. درخواست یک‌سوم اعضای و.چ.ا. ، برای همه‌پرسی در موضوع خاص یا یکی از تصمیمات و مصوبات ارگانهای مرکزی و.چ.ا. کافی است.
۵. همه پرسی زمانی از اعتباربرخوردار خواهد بود که حداقل دو سوم اعضا درآن مشارکت داشته باشند. نتیجۀ همه‌پرسی الزام‌آور است.
• تبصره:
۱. مضامین تک‏موضوعی منطبق بر بند یک می‏توانند به همه‏پرسی گذاشته شوند.
۲. آیین‌نامه همه‌پرسی توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب کنگره می‏رسد.
• ۳. پیشنهاد همه پرسی از سوی هیات سیاسی اجرائی باید به تائید شورای مرکزی برسد.
• فصل ششم: گرایش و فراکسیون
۱. گرایش و فراکسیون گروهی از اعضای و.چ.ا. را دربرمی‌گیرند که دست‌کم در یکی ازعرصه‌های مسائل دیدگاهی، برنامه‌ای و یا سیاسی اشتراک نظر دارند. گرایش فاقد سازمان‌دهی و پلاتفرم است. فراکسیون دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمان‌یافته است.
۲. فراکسیون برپایۀ پلاتفرم کتبی تشکیل و رسمیت آن بر اساس اساسنامه توسط شورای مرکزی اعلام می‌شود. فراکسیون رابطی را برای ارتباط با نهادهای سازمانی انتخاب و به شورای مرکزی معرفی می‌کند. فراکسیون باید لیست نام اعضای خود را به شورای مرکزی ارائه کند.
۳. فعالیت‏های فراکسیون شفاف وعلنی است. موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان اساسنامه است. فراکسیون حق ایجاد تشکیلات جدا از تشکیلات و.چ.ا. را ندارد.
۴. فراکسیون حق تشکیل جلسه برای تبادل نظر و تدوین اسناد برای ارائه جهت تصویب توسط نهادهای و.چ.ا. را دارد. جلسات فراکسیون به اطلاع اعضای و.چ.ا. می‌رسد واعضای و.چ.ا. می‌تواننددرجلسات فراکسیون‏ها شرکت کنند. هرفراکسیون حق دارد با یک یا چند فراکسیون دیگراسنادی برای تصویب توسط ارگانهای و.چ.ا. ارائه دهد و نامزد برای پذیرش مسئولیت‌های سازمانی معرفی کند.
۵. رسانه‌های سازمانی در چارچوب اساسنامه، موضع‌گیری‌های فراکسیون‌های و.چ.ا. را انتشارمی‌دهند. درارگان سازمانی بخشی برای انتشار نظرات فراکسیون‌ها اختصاص داده می‏شود. هر فراکسیون حق دارد نظرات و موضع‌گیری‌های خود را در رسانه‌های خارج از و.چ.ا. انتشار دهد.
۶. فراکسیون‌ها مجاز به هم‌کاری واتحاد با نیروهای سیاسی منفرد و متشکل نیستند ولی ازحق گفتگو و تبادل‌نظربا سایرسازمان‌های سیاسی برخوردارند.
۷. گرایش‌ها و فراکسیون‌ها از حقوق برابر برخوردارند.
۸. چنانچه فراکسیون موازین سازمانی را رعایت نکند، شورای مرکزی برپایه قضاوت رشد، حق تعلیق فعالیت فراکسیون را دارد. تصمیم نهائی دراین موارد با کنگره و.چ.ا. است.
• فصل هفتم: نقض اساسنامه
۱. درموارد نقض اساسنامه برخورد انضباطی با عضو صورت می گیرد. برخورد انضباطی از تذکر شفاهی تا اخراج از و.چ.ا. را شامل می شود. اخراج از و.چ.ا. ، حداکثر برخورد انضباطی است.
۲. اگر عضوی طی شش ماه متوالی از پرداخت حق عضویت بدون عذر موجه خودداری کند،عضویتش معلق می شود.
۳. تعلیق و اخراج عضو به پیشنهاد سازمان محلی و با تصویب شورای مرکزی و یا ارگانی که شورای مرکزی به آن اختیار می‏دهد، قابل اجرا است. عضو تعلیقی و اخراجی حق شکایت به “رشد” را دارد. داوری “رشد” معتبر است.
• ۴. مشارکت اعضا و فراکسیونها در فعالیت های سازمانهای رقیب و.چ.ا. نقض موازین اساسنامه به حساب می آید. داوری در این مورد با “رشد” است. در این موارد شورای مرکزی و هیئت سیاسی ـ اجرائی برپایه داوری رشد تصمیم می‏گیرند.
• فصل هشتم: نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد)
۱. نهاد رسیدگی به شکایات و داوری برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای و.چ.ا. از یکدیگر، اعضا از ارگان‌های سازمانی و بالعکس و شکایت ارگانها از یکدیگر، بشرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی سازمانی باشد، تشکیل می‌گردد که باختصار “ر.ش.د.” (رشد) خوانده می‏شود.
۲. کنگره و.چ.ا. از میان اعضای داوطلب ۵ نفر را به عنوان عضو “رشد” برمی‌گزیند.
۳. داوری “رشد” برای همه اعضا و نهادهای و.چ.ا. از اعتبار برخوردار است. تنها کنگره حق تجدیدنظر در مورد داوری “رشد” را دارد.
• فصل نهم: کمیسون کنترل
• ۱ ــ کمیسیون کنترل و.چ.ا.،از ۵ تا ۷ نفر، برای اعمال نظارت اعضا بر ارگانهای مرکزی، درکنگره انتخاب می شود.
• ۲. کمیسیون هر ۶ ماه گزارش خودرا به اعضا و گزارش نهائی خودرا به کنگره ارائه خواهد داد.
• ۳ ــ کمیسیون حق دارد از تمامی گزارشات ارگانهای سازمانی باخبر شده و نمایندگانش حق شرکت، بدون رای را در تمامی جلسات ارگانهای سازمانی دارا می باشند.
• فصل دهم: امور مالی
۱. درآمدهای و.چ.ا. را حق عضویت و کمک‏های مالی اعضا و دوستداران و.چ.ا. و درآمدهای حاصل از دارائی‏های و.چ.ا. تشکیل می‏دهد.
۲. درآمدها و هزینه‏های و.چ.ا. به شورای مرکزی و کنگره گزارش می‏شود.
۳. کمیسیون نظارت مالی وظیفه حساب‏رسی و بازرسی مالی را برعهده دارد و از سه عضو تشکیل می‏شود. کمیسیون نظارت مالی هر سال یکبار نتیجه حساب‏رسی مالی را در اختیار شورای مرکزی قرار می‏دهد.
• فصل یازدهم: دوستداران
۱. دوستداران و.چ.ا. کسانی هستند که به تحقق اهداف و برنامه و.چ.ا. علاقمند بوده و به انحای مختلف به و.چ.ا. در پیشبرد اهداف و برنامه‏اش یاری می‏رسانند.
۲. دوستداران می‏توانند در بحث‏های نظری، برنامه‏ای و سیاسی مشارکت کرده و به کنگره و.چ.ا. دعوت شوند. ولی از حق رای و کاندیدا شدن برای ارگان‏های مرکزی برخوردار نیستند.
• فصل دوازدهم: سازمان‏های غیردولتی و صنفی
۱. و.چ.ا. مشوق شرکت اعضای خود درتشکل‏های صنفی و سازمان‏های غیردولتی است.
۲. و.چ.ا. استقلال تشکل‏های صنفی و سازمان‏های غیردولتی را از دولت و احزاب برسمیت شناخته وازایجاد فراکسیون درآنها اجتناب می ورزد. اعضای و.چ.ا. بر پایبندی به پرنسیپ‏های دمکراتیک دراین سازمان‏ها تاکید کرده و درپیشبرد برنامه آن‏ها فعالانه شرکت می‏کنند.
• فصل سیزدهم: ارگان قانون گذاروتغییرات دراساسنامه
۱. قانون‏گذاری برعهده کنگره و.چ.ا. است. تغییرات دراسناد دیدگاه‏ها و آماج‏ها، برنامه واساسنامه به تصویب کنگره می‏رسد. تدوین آئین‏نامه ارگان‏ها برعهده خود ارگان‏ها است.
تغییرات دراساسنامه می‏تواند تنها در کنگره و با اکثریت دوسوم آرا به تصویب برسد.۲.

برگرفته از اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران ــ اکثریت، همراه با تغییراتی در آن
۱۵٫۰۱٫۲۰۱۵ منوچهر مقصودنیا


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>