برنامه پیشنهادی برای پیشبرد پروژه شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ

توضیح

بعد از انتشار “فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ”، هییٔت های نمایندگی سه سازمان در گفتگوی مشترک، برنامه پیشنهادی پیشبرد پروژه شکل‌دهی چپ بزرگ که در حقیقت همان “نقشه راه” است، تهیه کردند.برنامه پیشنهادی به نظرخواهی گذاشته می شود. برای اخذ نظرات و پیشنهادها و تصویب آن، مطابق روالی عمل خواهد شد که در برنامه پیشنهادی تحت “چگونگی بررسی و تایٔید برنامه پیشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ” آمده است. امید است کنشگران چپ در این پروژه فعالانه مشارکت ورزند و نظرات و پیشنهادهای خود را به آدرس زیر و سایت “وحدت چپ” ارسال کنند.

آدرس تماس
tamas@vahdatechap.info
آدرس سایت وحدت چپ
http/:vahdatechap.com

برنامه پیشنهادی

برای پیشبرد پروژه شکل‌دهی چپ بزرگ

 برنامه

 تشکیل گروه های کار

برای پیشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ لازم است سه گروه کار زیر تشکیل شود:

-          گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه

-          گروه های کار تدوین اسناد برنامه و اساس نامه

-          گروه کار اداره سایت و سازماندهی بحث ها

١. گروه کار تدارک و سازماندهی

 

* فعالیت ها

وظیفه این گروه تدارک و سازماندهی پروژه برپایه جدول زمان بندی شده و سرانجام رساندن آن است:

ـ برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و گفتگوها (حضوری و پالتاکی)

ـ مراجعه به سازمان ها، محافل و منفردین چپ و برقراری تماس با مراجعه‌کنندگان

ـ تامین نیازهای سایت وحدت چپ و گروه های تدوین اسناد

ـ برگزاری جلسات محلی و منطقه ای با شرکت اعضای سازمان ها و کنشگران چپ

ـ تماس با جوانان چپ برای مشارکت در پروژه

ـ اتخاذ تدابیر ضرور برای شرکت نیروهای چپ داخل کشور در پروژه

ـ تدوین آئیننامه گروه های کار با مشارکت اعضاء گروه های کار

ـ برنامه ریزی برای کارهای تبلیغی

ـ تهیه برنامه با هدف تقویت همگرائی و ارتقای سطح تفاهم میان اعضای سازمان ها و کنشگران چپ

ـ بودجه بندی و نظارت بر امور مالی

 

* ترکیب

دو نفر از هریک از سازمان ها و دو نفر از کنشگران چپ (منفرد)

* انتخاب

دو نفر از کنشگران چپ در کنفرانس کنشگران چپ انتخاب می شود.

* قراردادهای درونی

ـ تصمیمات برمبنای توافق همه اعضای گروه کار اتخاذ می شود. مگر آن که بالاتفاق اخذ تصمیمی با اکثریت مطلق را بپذیرند.

ـ در صورت پیوستن حزب و یا سازمانی به پروژه “شکل دهی چپ بزرگ”، آن حزب و سازمان از حقوق برابر با دیگر سازمان ها برخوردار خواهد بود، اما روند پیش رفته بی برگشت ادامه خواهد یافت و توافقات صورت گرفته هم چنان پا برجا خواهد ماند.

 

٢. گروه های کار تدوین اسناد برنامه و اساسنامه

* تدوین بنیان های نظری (یا خطوط کلی) در عرصه نظری، برنامه ای و استراتزی سیاسی (منشور موسسان).

* تعیین الگوی حزبی، تدوین سند اساسنامه و نام و نام های پیشنهادی برای تشکل جدید.

* هر دو سند به عنوان حاصل مباحث نظری، برنامه ای و سیاسی مجموعه نیروهای شرکت کننده در پروژه وحدت خواهد بود که به کنگره های سازمان ها و کنگره موسس ارائه می شود.

* برای هر کدام از اسناد یک گروه کار تشکیل می شود.

* گروه های کار تدوین اسناد از اعضای سازمان ها و از کنشگران چپ داوطلب تشکیل می شود.

 

٣. گروه کار گرداننده سایت و سازماندهی بحث ها

از ترکیب نمایندگان سازمان ها و کنشگران چپ تشکیل می شود.

 

چگونگی کار (روند شکل گیری پروژه)

 

ارتباطات

ارتباطات از کانال سایت وحدت چپ و میلینگ لیست تامین خواهد شد. در سایت ستونی برای آن در نظر گرفته می شود. مسئولیت ارتباطات با گروه کار تدارک و سازماندهی است.

تدارک کنفرانس ها و سمینارها

برای پیشبرد پروژه و یا اظهار نظر نسبت به اسناد تدوین شده کنفرانس و سمینار حضوری و پالتاکی برگزار خواهد شد. مسئولیت برگزاری آن با گروه کار تدارک و سازماندهی است.

کنشگران چپ

* کنشگران چپ که پروژه را می پذیرند و در تحقق آن شرکت کنند با اعضای سازمان ها در اجلاس ها برابر حقوق اند.

* کنشگران چپ در ارگان های پیش بینی شده به صورتی که گفته شد، نقش و حضور خواهند داشت.

برنامه تبلیغی

١. مصاحبه تصویری با دست اندرکاران پروژه و برخی صاحب نظران

٢. اعلام حمایت برخی از کنشگران چپ

٣. برگزاری برنامه در پالتاک در توضیح فراخوان

۴. مصاحبه های کوتاه در مورد فراخوان

۵. برای پیشبرد برنامه تبلیغاتی، گروه کار تبلیغات تشکیل می شود.

ملاحظات:

* آئین نامه  گروه های کار تهیه و و در گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه بررسی و تصویب می شود.

* گروه های کار و به ویژه گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه گزارش پیشرفت کار را در سایت منتشر می کنند.

* هرگاه در پیشبرد برنامه مشکلی به وجود آید و یا مسائل جدیدی در روند اجرای آن مطرح شود که نیازمند بازنگری در برنامه باشد، گروه کار تدارک و سازماندهی برای حل مشکل به هیئت های نمایندگی سازمان ها و کنشگران چپ مراجعه خواهد کرد.

* با موضوع کنشگران چپ برخورد منعطف صورت خواهد گرفت.

جدول زمانبندی

برای پیشبرد پروژه چشم انداز ١٨ تا ٢۴ ماه در نظر گرفته شده است.

برنامه چهار ماهه  اول

١. مراجعه به سازمان ها، محافل و کنشگران چپ و دعوت از آن ها، برقراری تماس با مراجعه‌کنندگان و ارتباط با  جوانان چپ، محافل و تشکل های آن ها و برنامه ریزی برای تماس و مشارکت در پروژه

٢. برگزاری جلسات محلی و منطقه ای

٣. برگزاری کنفرانس کنشگران چپ

۴. پیشبرد کار تبلیغی

۵. تداوم کار سایت وحدت چپ با مسئولیت موقت

* برنامه دو ماهه اول را مسئولین روابط عمومی سه سازمان پیش می برند.

برنامه دو ماهه دوم

١. راه اندازی ارگان های پیش بینی شده در برنامه

٢. تدوین آئینامه های ارگان ها

٣. تداوم مراجعه به محافل و کنشگران چپ برای مشارکت آن ها، تداوم تماس با مراجعه‌کنندگان

۴. سازماندهی سایت وحدت و مباحث پیرامون مسائل نظری، برنامه ای و الگوهای حزبی

۵. پیشبرد کار تبلیغی

۶. برگزاری کنفرانس پالتاکی و ارائه گزارش از پیشرفت کار و اخذ پیشنهادها برای بهبود پروژه. در این کنفرانس  اعضای سازمان ها و کنشگران چپ که در این پروژه شرکت دارند، حضور خواهند داشت.

* برنامه دو ماهه دوم توسط ارگان های پیش بینی شده، پیشبرده می شود.

برنامه ١٢ ماهه بعدی

١. پیشبرد مباحث پیرامون مسائل نظری، برنامه ای و الگوهای حزبی

٢. برگزاری حداقل چهار سمینار (حضوری و یا پالتاکی)  پیرامون مباحث نظری، برنامه ای و الگوهای حزبی

٣. تدوین اسناد برنامه ای و اساسنامه ای

۴. تماس با مراجعه‌کنندگان

۵. پیشبرد برنامه مراجعه به نیروهای چپ داخل کشور و مشارکت دادن آن ها در پروژه

۶. پیشبرد برنامه مشارکت جوانان چپ در پروژه

٧. انجام کارهای تبلیغی

 

* برنامه ١٢ ماهه بعدی توسط گروه های کار پیش برده می شود.

 

برنامه ٢ تا ٨ ماه آخر

١. تدارک برگزاری کنگره سازمان ها و تصمیم گیری در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد با توجه به حاصل کار جمعی

٢. تدارک برگزاری کنگره واحد

* برگزاری کنگره واحد توسط سازمان ها و گروه های کار تدارک دیده می شود.

هییٔت های نمایندگی:
سازمان اتحاد فدایٔیان خلق ایران
سازمان فدایٔیان خلق ایران (اکثریت)
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران


5 دیدگاه در “برنامه پیشنهادی برای پیشبرد پروژه شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ

 1. با سلام های گرم و با درود های فراوان
  اینجانب برای رسیدن گروهی از نیروهای چپ به این نظر که می بایست در یک تشکل بزرگ اتحادی بوجود اید تا به فعالیت و مبارزه ادامه داد، خیلی خشنود شدم.
  البته به خاطر نبود اندیشه و تفکر چنین طرز فکری در چند سال گذشته اینجانب شخصا در فیس بوگ جپهه متحد مردم ایران را راه اندازی کردم و به نوشتن مقاله و در ان فیس بوگ که نیاز جامعه ایران را برای متحد شدن همه احزاب و سازمانها و گروههایی که برای استقلال در همه عرصه ها و تعاریف آن و آزادی به معنای واقعی و مشخصات آن و عدالت اجتماعی که تعریف آن بصورت گسترده می باشد، می دانم و می بایست در یک نوشته جداگانه به آن پرداخته شود و من این کار را در اینده طی یک نوشته مستقل ارائه خواهم کرد.
  اینجانب سالیان زیادی است مخالف انشعابات بوده و یکی از دلایل ان را عدم رعایت و احترام گذاری به نظرات اکثریت یک دیدگاه در سازمانها می دانم که من فکر میکنم این انشعابات ناشی از درک یک عده ای است که به جای رعایت نظر اکثریت و شاید به خاطر ریاست یا مقام دوستی در گذشته انجام می گرفته است و نتیجه عواقب ان را همه ما این روزها شاهدیم.
  (…)
  در اینجا یاد اوری کنم گروه ها و احزاب عدالتخواه که همان چپ نامیده می شوند، نمی توانند با کسانی که به عنوان سلطنت طلب و یا کسانی که به مبارزه مسلحانه اعتقاد دارند در یک تشکل متحد شوند که دلایل ان را در یک نوشته دیگر به زودی برای کار آن لاین ارسال خواهم کرد.
  (…)
  حال که گروه ها و سه سازمان عدالتخواه یا چپ به نتیجه وحدت رسیده اند، اینجانب نیز فعالیت خودم را در راستای محقق شدن این کار مبارک تا انجا که از دستم بر اید مضایقه نخواهم کرد.
  با تشکر احد الف از امریکای شمالی
  موفق باشید.

  • آقای احد الف
   با سلام متقابل
   ما نیز، چون شما، با انشعابات متعددی که در نیروهای چپ بروز کرده اند، مخالفیم؛ اما بر این نظریم که همه این انشعابات را نمی توان مبتنی بر یک عامل توضیح داد.
   چنانکه ملاحظه می کنید از درج دو قسمت از نوشته شما، که با (…) مشخص شده، معذوریم. بخشی به دلیل شخصی بودن اطلاعاتی که در این قسمتها بود و بخشی نیز به این دلیل که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، اگرچه از طرفهای پروژه وحدت چپ است، اما سایت و سازمان مستقل خود را دارد.
   از نوشته های شما در تشریح دیدگاه هایتان و از مشارکتان در امر وحدت استقبال خواهیم کرد.
   با احترام
   مدیریت جاری سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>