طرح استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در ایران/خسرو امیری

طرح استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در ایران
در شرایط کنونی که ثروت اندوزی سرمایه داری درایران بوسیله سلطه یکه تاز و خودکامه ولایت فقیهی بی داد می کند جامعه بیش ازهرزمان نیازمند به آزادی، دموکراسی وعدالت اجتماعی است. ازاین رودر چنین شرایطی دستیابی به دموکراسی در عرصه های گوناگون زندگی به معنای مشارکت توانمند وسیع ترین اقشار و طبقات مردم درسرنوشت اجتماعی خویش و بهره مندی ازابتدائی ترین حقوق دموکراتیک، آزادی های مدنی وعدالت اجتماعی درگروگذارازرژیم مستبد و دین سالارحاکم قراردارد.
این گذار تنها بامداخله سازمان یافته اعتراضی توده های بسیارگونه مردم با تکیه برجنبش های اجتماعی و تجارب آنها (جنبش های زنان، کارگران، جوانان، کارکنان، کارمندان و..) همگام با مبارزات ملیت ها، اقلیت های دگر باور، احزاب سیاسی وجوامع مدنی ممکن خواهدشد. نوع گذاررا توازن قوای حاصل ازاین پیکارتعیین خواهد نمود. چپ دموکرات سوسیالیستی همراه وهم صدا با اکثریت مردم زحمتکش وستم دیده ایران، خواهان گذاری مسالمت آمیزاست.
انتخابات آزاد تحت شرایط بهره مندی از حقوق شهروندی برابروتامین حقوق بشریکی ازابزارهای درخوردرجهت جایگزینی حاکمیت خودکامه دین سالاربه قصد برقراری جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدائی دولت و دین در ایران است. با این وجود نافرمانی وقیام همگانی حق مسلم وانکارناپذیر مردم در برابر زور و سرکوب حاکمان میباشد.
جمهوری اسلامی که براساس تبعیض های متعدد بنیادین استوارشده، نظامی تمامیت خواه و دموکراسی ستیزاست. بهره مندی ازحقوق وآزادی های دموکراتیک منطبق با حقوق شهروندی و بشروهمچنین تامین وتضمین آزادی های فردی واجتماعی از جمله آزادی بیان، مطبوعات، دسترسی آزادانه به اطلاعات، آزادی تشکل و ائتلاف و…. رفع تبعیضات گوناگون (جنسیتی، ملیتی، دگرباوری، دگرباشی….) درچارچوب چنین نظامی امکان نا پذیراست.
گسترش روابط دموکراتیک و حقوق و آزادی های مربوطه، قبل از هر چیز منوط به استقراردموکراسی درچارچوب یک جمهوری دموکراتیک بر پایه جدائی دولت و دین وبا تکیه برمفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. از آنجا که کانون استراتژی ماراتوسعه وتعمیق دموکراسی وعدالت اجتماعی تشکیل میدهد، بدون وجود مناسبات دموکراتیک وتضمین وتامین حقوق مربوطه، گشایش فرایند دموکراتیزه کردن جامعه درپهنه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی به منظورنیل به دموکراسی واقعی به معنای حضور مستقیم وتوانمند مردم درعرصه های حیات اجتماعی وتحقق روابط آزادانه سوسیالیستی میسر نخواهدشد. دموکراسی بدون سوسیالیسم واژه ای عاری ازمحتواست همچنان که سوسیالیسم بدون دموکراسی مفهومی تهی ازمعنا ست.
امروز بیش ازهرزمان نقش آفرینی دگرگون ساز ومداخله گری موثردر مبارزه برای تغییر وضعیت حاکم درکشور، بطور مستقیم به پایان بخشیدن پراکندگی موجود درمیان طیف مخالفین رژیم بستگی دارد. همیاری، همگامی وهمکاری با جنبش های سیاسی – اجتماعی، ضروری ترین راهکاردرراستای پاسخ به این نیاز مبرم در مرحله کنونی است. بنابراین تکیه گاه استراتژی سیاسی ما رادراین برهه زمانی جنبش های اجتماعی اقشار وطبقات مردم، نهادهای جامعه مدنی و افزون براین نیروها وتشکلات متنوع سیاسی جامعه تشکیل میدهند. از این رو چپ دموکرات سوسیالیستی بدون تشکل هدفمند ومتکی به اهداف روشن بر پایه برنامه سیاسی مشخص نمیتواند درجهت گیری مبارزات جاری وآتی به قصد تحولات بنیادین جامعه به سوی تحقق زندگی بهتر وجهانی دیگرسهم برجسته ای داشته باشد.
تلاش درجهت ایجاد پیوند درمیان جنبشها ومبارزات گوناگون وتقویت وپشتیبانی به عنوان بخش مهم استراتژی سیاسی مالازمه پیروزی درراه برچیدن نظام جمهوری اسلامی واستقراردموکراسی درایران است. سامان دهی به همکاری های گسترده دربین طیف های جمهوری خواه دموکرات، به ویژه نیروهای چپ دردرون و برون مرزهای ایران از الویت های سیاسی ما به شمار میاید. کلیه ائتلافها ، اتحاد عمل ها وهمکاری های چپ دموکرات سوسیالیستی در کوتاه ودرازمدت میتوانند همواره با توجه به منافع اکثریت مردم زحمتکش وستمدیده ایران وبرپایه دوستی، احترام متقابل وحفظ استقلال نیروها، سازمان ها واحزاب نقش تعیین کننده ای رادرجهت نیل به اهداف دموکراتیک مردم ایران ایفا کند.

۲۴ ژوئن ۲۰۱۴
خسرو امیری


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>