! موفقیت وحدت چپ ، در گرو نقش نیروهای چپ داخل کشور است

! موفقیت وحدت چپ ، در گرو نقش نیروهای چپ داخل کشور است
حسن زهتاب عضو هیت سیاسی، اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت در گفتگو با شبکه تصویری – صوتی رسانه بر لزوم مشارکت فعال نیروهای چپ داخل کشور در امر پروژه وحدت چپ…

http://rasaneh.eu/index.php?dbt=videos&itemid=210

«نیازی به اختراع دوبارۀ چرخ نیست»
گفتگو با رضا طالبی , فعال سیاسی مقیم سوئد پیرامون « پروژه وحدت چپ » ایران و تجارب اتحاد احزاب و سازمان های چپ در سایر کشورها

http://rasaneh.eu/index.php?dbt=videos&itemid=209


طرح عناصرِ کلیدی در استراتژی برای دمکراسی و سوسیالیسم/فرامرز دادور

طرح عناصرِ کلیدی در استراتژی برای دمکراسی و سوسیالیسم
در این نوشته سعی بر این است که بر روی برخی از عواملِ تعیین کننده اجتماعی و از جمله مقولاتِ دمکراسی، عدالت اقتصادی و ضد امپریالیسم برای ایجاد یک جامعه آزاد و عادلانه یعنی سوسیالیسم مکث شده، به جایگاهِ آنها در استراتژی جنبش چپ برای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم پرداخته شود. ادامه خواندن Continue reading


منشور سیاسی برای تشکلِ چپِ جدید/فرامرز دادور

منشور سیاسی برای تشکلِ چپِ جدید
تشکلِ چپِ جدید که از درون سه سازمانِ چپ و کنشگرانِ چپ پدیدار گشته، حرکتی لازم برای ِ تقویتِ جنبشِ آزادیخواه و عدالتجو در ایران است. در ۳۵ سالِ گذشته در زیر سلطهِ نظامِ فقاهتی، مردم ایران از مشارکت در استقرارِ آرمانهای دمکراتیکِ انقلاب ۱۳۵۷، یعنی دمکراسی و عدالتِ اجتماعی منع شده اند. از همان اوایلِ انقلاب جنبشِ آزادیخواهِ مردم و از جمله بخشهای کارگری، زنان، جوانان، دانشجویان و اقلیتهای ملی/مذهبی با سرکوبهای وحشیانهِ حکومتگران روبرو شده، هزاران نفر از دگراندیشان و فعالانِ سیاسی/اجتماعی به قتل رسیده و ده ها هزار نفر حبس و شکنجه شده اند. حاکمانِ تاریک اندیش، بخاطرِ حفظِ نظام و در مخالفتِ با ارزشهای پیشرفته و مدنیِ انسانی و با توسل به مقابلهِ ایدئولوژیک و عقیدتی با تهاجماتِ سیاسی/نظامی از سوی امپریالیسم امریکا و متحدینِ غربی و محلیِ آن در منطقه، با همسان معرفی نمودنِ آزادیهای اجتماعی با “فرهنگِ ابتذالِ غرب” و به بهانهِ “حفظِ دستاوردهای انقلابِ اسلامی”، با استفاده از مکانیسمهایِ شدیدِ امنیتی برای سرکوبِ فعالانِ پیشروِ سیاسی/اجتماعی و در واقع نفیِ هر نوع آزادیهای سیاسی/مدنی و سلطهِ اختناقِ مرگ آور در جامعه، زمینه را برای شعله ور نمودنِ جنگِ خانمانسوزِ ایران و عراق نیز فراهم نموده، متعاقبا از هر گونه پیشرفت در راستایِ توسعهِ دمکراتیک و عادلانهِ جامعه جلوگیری نمود. اوضاع کنونی در ایران به گونه ای است که علاوه بر وجودِ مناسباتِ استثماریِ سرمایه داریِ معمول در جهانِ امروز، سیطرهِ ستمهای مضاعفِ سیاسی/اجتماعیِ ناشی از سیادتِ حکومتِ خودکامهِ مذهبی، وضعیتِ غیر دمکراتیک و تبعیض آمیز را برای مردم، در ابعادِ وسیعِ زندگی غیر قابلِ تحمل نموده است. حکومتگران با تحمیلِ موازین مذهبیِ قرون وسطائیِ درج گردیده شده در قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی، اضافه بر وجودِ نابرابریها و ناعدالتیهایِ معمولِ ناشی از تفاوتِ طبقاتی و شیوع فقر و محرومیت در میان اکثریت توده های مردم، اضافتاً به درجهِ تبعیضاتِ اجتماعی علیه زنان و دگر اندیشان مذهبی و ملیتی افزوده اند. ادامه خواندن Continue reading


پیرامون استراتژی سیاسی
برداشت از طرح‌ها و مباحث کنفرانس “وحدت چپ”

الف) میثاق اصلی کنفرانس در تبیین یک استراتژی سیاسی

۱- گفتارهای این کنفرانس، به تصریح یا که در مضمون، جملگی بر چهره نمایی چپ در وجود یک استراتژی سیاسی متکی بر تجارب غنی و نیز ناکامی‌های پیشین چپ ایران و جهان تاکید داشتند. استراتژی چپی متمایز با دیروز خود و منعکس در راهبردی که در آن باورمندی به آزادی، پایبندی بر اصول دموکراسی، با چشم انداز سوسیالیستی و دفاع از محیط زیست تجلی می یابند.

۲- جدا از تمایل یا عدم تمایل برای استفاده از واژه «استراتژی»، اما این نظر در کنفرانس غالب بود که استراتژی سیاسی در مفهوم نقشه راه، می باید رکن پایه ای در منشور موسسان ما باشد. این استراتژی معطوف به تحقق آن اهدافی است که می توانند در دستور کار جامعه قرار بگیرند و در ظرفیت آن بگنجند. صراحت در اهداف استراتژیک، وفاداری بر موضع اپوزیسیونی در قبال موانع تحقق این اهداف، و پیشبرد استراتژی سیاسی در پیوند و متناسب با امکانات مدام در حال تغییر جامعه، مورد وفاق عمومی بود. ادامه خواندن Continue reading


پرسش و پاسخ درباره کنفرانس حضوری پروژه وحدت چپ
پیرامون مباحث استراتژی سیاسی

مصاحبه با رسول آذرنوش، محمد اعظمی، خسرو امیری، بهروز خلیق، فرامرز دادور و مسعود فتحی

رسول آذرنوش: کنفرانس پیش رو، کنفرانسی سند محور خواهد بود

١. کنفرانس جضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و۶ ژوئیه در شهر کلن المان برگزار می شود. چرا چنین کنفرانس هائی در رابطه با پروژه وحدت برگزار می شود؟ کنفرانس ها چه نقشی در پروژه وحدت چپ دارند؟
ازحدود یک سال پیش، در پی فراخوان سه سازمان فعال در این پروژه، جمعی از فعالان چپ از جمله خود من با پشتیبانی از آن به این روند پیوستیم با این هدف که در راه وحدت طیفی از نیرو های اپوزیسیون چپ ایران نقشی فعال داشته باشیم. طبعا تحقق پایدار این پروژه نیازمند داشتن مواضع مشترک لااقل در مسائل کلان مربوط به برنامه و استراتژی سیاسی و اساسنامه است. از اینرو، در ۲۲ ژوئن سال گذشته طی یک جلسه مشترک طرحی تحت عنوان نقشه راه به تصویب رسید که مبین چگونگی رسیدن به این مواضع مشترک است که باید بصورت یک منشور موسسان پایه های سازمان جدید را تشکیل دهند. ادامه خواندن Continue reading


گفتاری در باره ی «استراتزی چپ»
از دیدگاه چپِ رهایی خواه

 شیدان وثیق

ژوییه ۲۰۱۴ – تیر ۱۳۹۳

cvassigh@wanadoo.fr

چپِ مورد نظر ما واژه استراتژی را در گفتمان سیاسی خود به کار نمی گیرد. «استراتژی»، عبارتی است یونانی که از واژگان نظامی وارد سیاست شده است. استراتُس یعنی ارتش. استراتاگوس یعنی فرمانده نظامی. استراتزی یعنی هنر هدایت و صف آرایی سپاهیان در میدان جنگ با هدفِ غلبه بر دشمن. از این واژه امروزه در همه جا و در هر موضوعی استفاده می شود. اما بهتر است که ما از این کار در حوزه ی سیاست پرهیز کنیم. سیاستی که می خواهیم به گونه ای دِگر پیش بریم. طرح استراتزی در دیسکور سیاسی به طور کلی بیانگر دریافتی شبانی- نظامی از سیاست است. استراتزی در سیاست را همواره تکنیک هدایتِ هدفمندِ مبارزه توسط حزب راهبر برای احراز قدرت سیاسی تبیین می کنند. در این دریافت سنتی از سیاست، سیاست یا آن چیزی می شود که به قول کلاسویتز ادامه ی آن جنگ است (جنگ ادامه ی سیاست به شکلی دیگر است، بنا بر فرمول معروف سردار پروسی در سده هیجده) و یا به گفته فوکو، سیاست، همان ادامه ی جنگ است. به واقع تعریف او درست است. سیاست، امروزه، چیزی نیست جز جنگ برای تصرف قدرت و حاکمیت. پس گسست در مبانی نظری و عملی از چنین تعریف و درکی از سیاست که ما سیاست واقعن موجود می نامیم، یکی از وظایف عاجل کنونی جپِ دیگر یا رهایی خواه می شود. ادامه خواندن Continue reading


تزهائی پیرامون استراتژی سیاسی و گذر از جمهوری اسلامی/بهروز خلیق

تزهائی پیرامون
استراتژی سیاسی و گذر از جمهوری اسلامی

بهروز خلیق

مبانی استراتژی سیاسی
* برای طراحی استراتژی سیاسی (راهبرد سیاسی) و تدوین برنامه، ابتدا لازم است مبنانی آن را بشناسیم. بدون شناخت مبانی تدوین استراتژی، نمی توان استراتژی سیاسی تدوین کرد. مبانی طراحی استراتژی سیاسی، می توان در خطوط زیر برشمرد:
ـ شکاف های اجتماعی، شکاف اصلی و شکاف گرهی جامعه
ـ نوع و مضمون تحول و تعیین هدف استراتژی سیاسی
ـ شکل تحول و تجربیات گذر به دمکراسی به ویژه در سه دهه گذشته
ـ تحولات طبقاتی و نیروهای محرکه تحول اجتماعی (منابع قدرت)
ـ تبیین جمهوری اسلامی و شکاف های درون آن
در این نوشته به برخی وجوه استراتژی سیاسی پرداخته شده است. ادامه خواندن Continue reading


استراتژی چپ برای گذاربه نظام دموکراتیک /جمشید مهر – احمد آزاد

استراتژی چپ برای گذاربه نظام دموکراتیک
جمشید مهر – احمد آزاد

ما، بخشی از چپ های ایران، به آزادی، دموکراسی، برابری، همبستگی انسانی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم اعتقاد داشته و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی ناگسستنی دارند.
در راه نیل به سوسیالیسم، که همواره و از همین امروز برای آن تلاش و مبارزه می‌کنیم، هدف مقدم ما سرنگونی حکومت اسلامی و استقرار نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک در ایران است. ادامه خواندن Continue reading


طرح استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در ایران/خسرو امیری

طرح استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در ایران
در شرایط کنونی که ثروت اندوزی سرمایه داری درایران بوسیله سلطه یکه تاز و خودکامه ولایت فقیهی بی داد می کند جامعه بیش ازهرزمان نیازمند به آزادی، دموکراسی وعدالت اجتماعی است. ازاین رودر چنین شرایطی دستیابی به دموکراسی در عرصه های گوناگون زندگی به معنای مشارکت توانمند وسیع ترین اقشار و طبقات مردم درسرنوشت اجتماعی خویش و بهره مندی ازابتدائی ترین حقوق دموکراتیک، آزادی های مدنی وعدالت اجتماعی درگروگذارازرژیم مستبد و دین سالارحاکم قراردارد.
این گذار تنها بامداخله سازمان یافته اعتراضی توده های بسیارگونه مردم با تکیه برجنبش های اجتماعی و تجارب آنها (جنبش های زنان، کارگران، جوانان، کارکنان، کارمندان و..) همگام با مبارزات ملیت ها، اقلیت های دگر باور، احزاب سیاسی وجوامع مدنی ممکن خواهدشد. نوع گذاررا توازن قوای حاصل ازاین پیکارتعیین خواهد نمود. چپ دموکرات سوسیالیستی همراه وهم صدا با اکثریت مردم زحمتکش وستم دیده ایران، خواهان گذاری مسالمت آمیزاست. ادامه خواندن Continue reading


انتخابات آزاد و منصفانه استراتژی عبور مسالمت از جمهوری اسلامی!!

انتخابات آزاد و منصفانه
استراتژی عبور مسالمت از جمهوری اسلامی!!

منوچهر مقصودنیا
تعریف انتخابات آزاد و پیش شرط های لازم برای برگزاری آن در اعلامیه اتحادیه بین المجالس به دقت و با جزئیات آمده است.مانند ؛”… حق تمامی افرادبرای مشارکت در اداره کشور خویش به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان انتخابی، رأی دادن در انتخابات آزاد از طریق آراء مخفی، داشتن موقعیت یکسان برای نامزد شدن در انتخابات، و بیان عقاید سیاسی به طور فردی یا در تشکل ها، ” *
و یا در اصل ۴ بند ۱ درخصوص حقوق و مسئولیت دولت ها آمده است؛ ” ۱٫ دولت ها باید با استفاده از ابزارهای مختلف مبتنی بر قانون اساسی و نیز تعهدات بین المللی خود، یک چارچوب ساختاری را برای برگزاری انتخابات دوره ای، حقیقی، آزاد و منصفانه فراهم آورند. ” * ادامه خواندن Continue reading