اساسنامه “وحدت چپ ایران”/ پیشنهاد مانی

توضیحات:
١-این اساسنامه طرح مناسبى براى یک تشکل غیر حزبى با حد معینى از سازماندهى است که براى فعالیتهاى روزمره یک تشکل با این خصوصیات ضرورى است. محور اصلى ان، مشارکت هر چه بیشتر اعضا در سیاست گذارى ها مى باشد. کوشش شده فرمولبندی ها طورى انتخاب شوند که بیشترین وفاق ممکن حول این طرح صورت گیرد.
شاید بتوان گفت این اساسنامه یک راه میانه است که هم نظرات طرفداران یک تشکل غیر حزبى و جنبشى را مورد توجه قرار داده و هم نظرات دوستانى که موافق یک تشکل حزبى هستند.
٢- این اساسنامه روى فراکسیون و گرایشات سیاسى درون “وحدت چپ ایران” تاکید دارد. از دید نگارنده، فراکسیون به گروهى گفته مى شود که درون یک حزب، گروه سیاسى و یا سازمان سیاسى تشکیل مى شود و اعضایش در زمینه چگونگى اجراى برنامه ها و سیاست هاى کلى ان حزب یا سازمان، نظرات و عقاید متفاوت دارند، اما در هدف با هم اختلاف ندارند.
٣- این اساسنامه حداقل هایى که در فراخوان مشترک توسط هر سه جریان مورد توافق قرار گرفته و بر ان اساس کنشگران منفرد به ان پیوسته اند را بعنوان مبانى اساسنامه انتخاب کرده است.

مانى – علی

اساسنامه “وحدت چپ ایران”

١- نام “وحدت چپ ایران”
در متن در همه جا (و.چ.ا.)

٢- تعریف”
“وحدت چپ ایران” (و.چ.ا.) از وحدت بخشى از چپ ایران شکل گرفته است که در نکات زیر با هم اشتراک نظر دارند:
١- باورمندی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و مبارزه براى تحقق آنها در ایران.
٢- دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملیتى‌، طبقاتى‌، جنسیتى، مذهبى‌ و عقیدتى‌.
٣- هدف برنامه‏ ای (و.چ.ا.) گذر از جمهوری اسلامی ایران از طریق مبارزات مردم و جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت در ایران است.

“وحدت چپ ایران” (و.چ.ا.) مناسبات آزاد و دمکراتیکى را که براى استقرار آنها در جامعه ایران مبارزه مى کند، بیش از همه در درون خود اعمال مى کند. روابط درونى آن با نفى ساختارها و مناسبات بوروکراتیک حزبى و بر مبنایى دمکراتیک و مشارکت همگانی سازماندهى مى شود.دموکراسی و آزادى بیان را در درون خود رعایت می کند و حق گرایش و فراکسیون سیاسى را به رسمیت می شناسد.

٣- اصول تشکیلاتى
١- همه ارگان ها (به غیر از همایش سراسری و واحد هاى محلى) انتخابى بوده و پاسخ گو به انتخاب کنندگان مى باشند.
٢- تشکیل گرایش ها و فراکسیون های سیاسی دردرون (و.چ.ا.) به شرط پذیرش اساسنامه و چارچوب منشور آن آزاد است.
٣- پذیرش مسولیت در (و.چ.ا.) داوطلبانه است.
۴- با نام (و.چ.ا.) تنها زمانى مى توان موضع گیرى و اعلامیه صادر کرد که از اعضا نظر خواهى شده باشد و یا بتصویب مجمع میاندوره اى رسیده باشد.
۵- شوراى سیاسى – هماهنگى مى تواند در واکنش به رویدادهاى سیاسى ملى و بین المللى در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری و مجمع میان دوره ای با نام خود موضع گیرى و اعلامیه صادر کنند.
۶- مبناى همکارى با نیروها و جریانات سیاسى دیگر، جمهورى – دمکراسى – جدائى دین و دولت مى باشد. بر این اساس، همکاری با جریاناتی که بدنبال استقرار حکومت دینی, ایدئولوژیک و یا سیستم های موروثی هستند مجاز نیست.
٧- تلاش مى شود در نهادها و ارگانهاى مختلف با توجه به میزان مشارکت و فعالیت زنان, به اصل “یک زن و یک مرد” در هر نهاد و ارگانی نزدیک شد.

۴- ساختار تشکیلات
(و.چ.ا.) داراى پنج ارگان مى باشد: الف- همایش سراسری، ب- مجمع میان دوره اى, پ_شوراى سیاسی – هماهنگى، ت – هیات تحریریه, ث- واحد هاى محلى

الف- همایش سراسری:
همایش سراسری بالاترین ارگان تصمیم گیرى است که سالى یکبار تشکیل مى شود.
جلسه فوق العاده مى تواند با در خواست شوراى سیاسی – هماهنگى و یا درخواست یک سوم از اعضا فراخونده شود.
١- همایش سراسری با حداقل شصت در صد از اعضاء رسمیت مى یابد.
٢- تصمیم گیرى در کلیه امور تشکیلاتى, بعهده همایش سراسری است.
٣- سیاست گذارى و تدوین سیاست عمومى (و.چ.ا.) در چارچوب منشور و اساسنامه بعهده همایش سراسری است
۴- تمام تصمیمات همایش سراسری با اکثریت نسبى ( بیش از پنجاه درصد اراء) تصویب مى شود.
تبصره ١: تغییرات در اسناد پایه (منشور و اساسنامه) با اکثریت بیش ازدو سوم اعضا حاضر در همایش سراسری امکان پذیراست.
تبصره ٢: برای تغییر در اسناد پایه, تقاضای کتبی آن باید دو ماه قبل ازتشکیل همایش سراسری از طریق شوراى سیاسی – هماهنگى برای اعضا ارسال شود.
۵- شوراى سیاسی – هماهنگى و هیت تحریریه در همایش سراسری انتخاب مى شوند.

ب- مجمع میان دوره اى:
مجمع میان دوره اى در فاصله بین دو نشست همایش سراسری با شرکت شوراى سیاسی -هماهنگى, هیت تحریریه، نمایندگان واحدهاى محلى و نمایندگان فراکسیون ها تشکیل مى شود.
تبصره ١: از طرف واحدهای محلی و فراکسیون هاى سیاسى به تناسب هر ۵ عضو یک نماینده به مجمع میاندوره ایی دعوت خواهد شد.
تبصره ٢: شرکت سایر اعضا (و.چ.ا.) در این جلسات بعنوان ناظر, آزاد می باشد.
تبصره ٣: جلسه فوق العاده (حضوری و یا مجازی) مى تواند با در خواست شوراى سیاسی – هماهنگى فراخوانده شود.
وظایف:
١- بازبینى و بررسى فعالیت هاى: شوراى سیاسی – هماهنگى، هیت تحریریه، فراکسیون ها, واحدهاى محلى و گروه هاى کار.
٢- مجمع میاندوره اى مى تواند در مواردى که در اسناد پایه و مصوبات همایش سراسرى پیش بینى نشده است، در چارچوب منشور و اساسنامه و مصوبات همایش سراسری سیاست گذارى کند و مصوبه تدوین کند.
تبصره ١: در صورتى که اجراى مصوبات همایش سراسرى در عمل به مشکل برخورد کند، مجمع میاندوره اى مى تواند براى حل مشکلات اجرائى ان موارد، تصمیمات جدید اتخاد کند.

پ- شوراى سیاسی – هماهنگى:
شوراى سیاسی – هماهنگى هماهنگ کننده فعالیتهاى اعضا و واحدهاى محلى (و.چ.ا.) میباشد و در فاصله بین دو نشست همایش سراسری در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری و مجمع میان دوره ای در تمام زمینه ها به نام شوراى سیاسی – هماهنگى (و.چ.ا.) سیاست ورزى مى کند.
١- شوراى سیاسی – هماهنگى مرکب از ده در صد اعضا (حداقل ٩ نفر) که از میان داوطلبان توسط همایش سراسری با راى مخفى و مستقیم انتخاب مى شود.
تبصره ١: حداقل رای لازم برای انتخاب هر داوطلب شوراى سیاسی – هماهنگى ٢۵ % از آرای اعضای حاضر در همایش سراسری می باشد.
٢- شوراى سیاسی – هماهنگى وظیفه برگزارى همایش سراسری را بعهده دارد.
٣- شوراى سیاسی – هماهنگى نماینده (و.چ.ا.) درارتباط با جریانات دیگر سیاسى می باشد.
۴- شوراى سیاسی – هماهنگى آیین نامه داخلى خود را حداکثر تا سه هفته بعد از انتخابات تنظیم و در اختیار سایر اعضا نیز قرار می دهد.
۵- شوراى سیاسی – هماهنگى مى تواند براى پیشبرد وظایف خود گروه هاى کار (نظرى، پژوهشى و فنى) تشکیل دهد.
۶- شوراى سیاسی – هماهنگى حداقل هر سه ماه یکبار جلسه حضورى و بر حسب نیاز خود جلسات ادوارى مجازى تشکیل مى دهد. شرکت سایر اعضا در تمام جلسات بعنوان ناظر, آزاد است. ترتیب شرکت داوطلبین در جلسات بعهده شوراى سیاسی – هماهنگى میباشد.

ت-هیت تحریریه:
سه عضو منتخب از میان داوطلبین در همایش سراسری به همراه دو نماینده از شوراى سیاسی – هماهنگى هیت تحریریه را تشکیل مى دهند.
١- هیت تحریریه وظیفه گرداندن سایت و نشریه (و.چ.ا.) را بعهده دارد.
٢- هیت تحریریه در چارچوب منشور, اساسنامه، مصوبات همایش سراسری و مجمع میاندوره اى به طرح و تبلیغ نظرات و مبانى نظرى و فکرى (و.چ.ا.) مى پردازد.
٣- هیت تحریریه تنها در مقابل همایش سراسری و مجمع میان دوره ای پاسخ گو مى باشد.
۴- هیت تحریریه مى تواند براى پیشبرد وظایف خود از نیروهای متخصص کمک بگیرد.

ث- واحد هاى محلى:
برای سازماندهی و پیشبرد فعالیت ها در هر محل, واحدهای محلی ایجاد می شود.
١- واحدها محلی در تصمیم گیرى ها و روش کار خویش در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری, خودمختارند.
٢- حد نصاب تشکیل یک واحد محلى, پنج نفر است.
٣- واحد هاى محلى, آیین نامه داخلى خود را تدوین می کنند و آن را در اختیار شورای – سیاسی هماهنگی نیز قرار مى دهند.
۴- در صورت نیاز در یک محل مى تواند چند واحد محلی بوجود آید.
۵- اگر واحد محلى موضع گیرى ارگانهاى مختلف را مغایر با چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری تشخیص دهد مى تواند از ارگان مربوطه توضیح بخواهد، در صورتى که توضیحات آن ارگان قانع کننده نباشد مى تواند با نام واحد خود جوابیه صادر کنند.
۶- واحدها محلی پاسخگوی موضع گیریها و فعالیتهای خود به همایش سراسری و مجمع میان دوره اى می باشند.

۵- گرایش و فراکسیون سیاسى
١- گرایش و فراکسیون سیاسى، گروهى از اعضا مى باشند که با وجود توافق در اهداف (و.چ.ا)، در زمینه چگونگى نیل به این اهداف، اجراى برنامه ها و سیاست هاى کلى آن، نظرات و عقاید متفاوت دارند.
تبصره ١: گرایش سیاسى فاقد سازماندهی و پلاتفرم است، مى توانند حتا حول یک موضوع و براى مدت کوتاهى بوجود آید.
فراکسیون سیاسى، دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمان یافته است.
٢- حد نصاب براى تشکیل یک فراکسیون سیاسى پنج نفر است.
٣- فراکسیون سیاسى برپایه پلاتفرم کتبی تشکیل مى گردد و رسمیت آن توسط شورای سیاسى – هماهنگى اعلام می‌شود.
تبصره ١: فراکسیون ها برای ارتباط با نهادهاى دیگر رابطى انتخاب و به شورای سیاسى – هماهنگى معرفی می‌کنند.
تبصره ٢: فراکسیون ها باید تعداد اعضای خود را به شورای سیاسى – هماهنگى ارائه کنند.
۴- فراکسیون ها مى توانند از امکانات (و.چ.ا.) براى تبلیغ علنى نظرات خود استفاده کنند.
۵- فراکسیون ها مى توانند از امکانات دیگر (خارج از تشکل) براى تبلیغ نظرات خود استفاده کنند.
تبصره١: گرایش هاى سیاسى از حقوق برابر با فراکسیون‌ هاى سیاسى برخوردارند.
۶- فعالیت فراکسیون ها علنى و شفاف است و دیگر اعضا مى توانند در جلسات آنان شرکت کنند.
٧- فراکسیون ها مجاز به اتحاد با نیروهای سیاسى منفرد و متشکل نیستند.
٨- چنانچه فعالیت سیاسى یک فراکسیون مغایر با اساسنامه و چارچوب منشور باشد بعد از یکبار تذکر، فعالیت سیاسى آن فراکسیون توسط شوراى سیاسى – هماهنگى معلق خواهد شد. تصمیم نهایى دراین موارد با همایش سراسرى و یا مجمع میاندوره اى مى باشد.
۶- عضویت
الف- شرایط عضویت
١- پذیرش اساسنامه و چارچوب منشور (و.چ.ا.) و تمایل به فعالیت در جهت اهداف آن.
٢- عدم عضویت در دیگر تشکلهای سیاسی ایرانی.
تبصره ١: عضویت در اتحادهاى جمهوریخواهى, مانند اتحاد جمهورى خواهان ایران و جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران, مجاز است.

ب- وظایف اعضا
١- کوشش در جهت تحقق اهداف (و.چ.ا.)
٢- پایبندى به اساسنامه (و.چ.ا.)
٣- شرکت درفعالیتهاى عمومى (و.چ.ا.) در حد توان و امکان.
۴- پرداخت حق عضویت.

پ- حقوق اعضا
١- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.
تبصره ١: اعضا جدید سه ماه بعد از عضو شدن حق انتخاب کردن و شش ماه بعد از عضو شدن حق انتخاب شدن دارند.
٢- دریافت کلیه گزارشات ارگانهاى انتخابى.
٣- شرکت در همایش سراسری و نشستهاى واحد محلی. انتقاد و مورد بازخواست قرار دادن ارگانهای انتخابی.
۴- شرکت در تمام بحثهاى نظرى و سیاسى (و.چ.ا.).
۵- بیان و انتشار بیرونی نظرات خود.
۶- شرکت در نهادها، نشریات و رسانه هاى جمعى که مخالف منشور و اساسنامه (و.چ.ا.) نباشند.

ت- تعلیق و لغو عضویت
١- در صورتی که فعالیت های سیاسى عضوی، مغایر با اساسنامه و چارچوب منشور باشد بعد از یکبار تذکر از طرف شورا سیاسی – هماهنگی, عضویت وی تعلیق و در صورت تکرار لغو خواهد شد.
٢- تصمیم به لغو عضویت و یا تمدید آن به عهده همایش سراسری و یا مجمع میان دوره ای است.
تبصره: در صورت معلق شدن عضویت، عضو مذبور از تمامی حقوق اعضا بجز انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار بوده و مؤ ظف به پرداخت حق عضویت می باشد.

٧- بخش مالی
هزینه هاى مالى (و.چ.ا.) از طریق حق عضویت و کمکهاى مالى اعضا ودوستداران آن تامین مى شود. مسول مالى توسط شوراى سیاسی – هماهنگى تعیین مى گردد و گزارش خود را به شوراى سیاسی – هماهنگى, مجمع میان دوره ای و همایش سراسری مى دهد.

٨- انحلال (و.چ.ا.)
١- انحلال (و.چ.ا.) با راى دو سوم از عضا در همایش سراسری رسمیت خواهد یافت.
٢ـ تمام اموال و موجودی های مالی (و.چ.ا.) با رای دو سوم از اعضا به نزدیکتریی تشکل سیاسی همسو با و.چ.ا. واگذار خواهد شد.
تبصره ١: موضوع انحلال (و.چ.ا.) با تقاضاى سى در صد از عضا و یا شوراى سیاسى – هماهنگى در دستور کار همایش سراسری قرار می گیرد.
تبصره ٢ : تقاضای کتبی آن باید دو ماه قبل از همایش سراسری از طریق شوراى سیاسى – هماهنگى برای اعضا ارسال شود.

٩- نهاد “رسیدگی به شکایات و داوری”
١- نهاد رسیدگى به شکایات و داورى، برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای (و.چ.ا.) از یکدیگر، اعضا از ارگان‌های سازمانی و بالعکس و شکایت ارگانها از یکدیگر، بشرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی سازمانی باشد، تشکیل می‌گردد.

١٠ـ این اساسنامه در ١٠ فصل و ۵٨ بند و ١۵ تبصره در تاریخ … به تصویب همایش سراسری “موسس” (و.چ.ا.) رسیده است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>