گزارش سومین کنفرانس حضوری پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ پیرامون مبانی برنامه ای

گزارش سومین کنفرانس حضوری پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ
پیرامون مبانی برنامه ای
سومین کنفرانس حضوری پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ، در تاریخ ۸ و ۹ نوامبر در شهر کلن آلمان برگزار گردید. مبانی برنامه ای، گزارش عملکرد در فاصله دو کنفرانس، چگونگی تداوم پروژه و تدوین منشور و یا منشورهای موسسان، موضوعات در دستور این کنفرانس بود. هیئت رئیسه کنفرانس: مزضیه دانش، هرمز هوشمند و رسول آذرنوش، که توسط گروه تدارک و سازماندهی پیشنهاد شده بودند، مورد تائید شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفت. کنفرانس با یک دقیقه سکوت به احترام جانباختگان راه آزادی و عدالت و سوسیالیسم کار خود را آغاز نمود و سپس علی پور نقوی، یکی از مسئولان تدارک اجرائی کنفرانس گزارشی از مسائل اجرائی، به شرکت کنندگان در کنفرانس ارائه نمود.
نخستین موضوع، گزارش عملکرد گروه کار تدارک و سازماندهی بود. مسئول گروه تدارک و سازماندهی از طرف این گروه، گزارشی از پیشرفت وظایف و اقدامات مثبت و مشکلات پروژه، در فاصله کنفرانس دوم و سوم، به شرکت کنندگان در کنفرانس ارائه نمود. در این گزارش تاکید شده است که در مجموع شیوه کار و انجام وظیفه و پیگیری موضوعات، در گروه کار تدارک و سازماندهی روند مثبتی داشته است. کندی ها و دوباره کاری هائی نیز وجود داشته که به تفاوت نظر نسبت به آینده پروژه وحدت مربوط می شود. در این گزارش روی دو موضوع به عنوان مهمترین اقدام تاکید شده است:
- اول اجرائی کردن نقشه راه تا زمان برگزاری کنگره مشترک است. برای اینکه اسناد بتوانند سریع تر جمعبندی شوند تصمیم گرفته شد پیرامون منشور موسسان جلسات حضوری و پالتاکی از شکل کنفرانس خارج شده، به صورت سمینار برگزار شوند. در این سمینارها به ارائه دهندگان منشور و یا منشورها بیشترین وقت اختصاص می یابد تا در توضیح و تشریح منطق منشورهای خود استدلال کنند.
- دومین اقدام مهم گروه تدارک و سازماندهی ارائه طرحی است برای ایجاد گروه کار منشور. از آنجا که برای استراتژی سیاسی و مبانی نظری-برنامه ای دو گروه کار ایجاد شده بود، اکنون هنگام پاسخ به این سؤال است که وظیفه تدارک منشور مؤسسان، چنان که در نقشۀ راه پیش بینی شده، به چه ارگانی باید سپرده شود. در این مورد طرحی توسط گروه تدارک و سازماندهی ارائه شده که قرار است در این کنفرانس نیز پیرامونش گفتگو شود.
در گزارش با انتقاد به ضعف برآمد سیاسی مشترک، تاکید شده است که اهمیت دارد برای برآمد سیاسی به راه حلی دست یافت. در ادامه گزارش آمده است که مهمترین مساله ای که کار گروه تدارک و سازماندهی را با مشکل مواجه کرده و انجام وظایف را کند نموده است، تفاوت درکی است که نسبت به این پروژه و ارزیابی از آینده آن وجود دارد. در گروه تدارک و سازماندهی با سایه و روشنائی هائی دو درک نسبت به ارزیابی از این پروژه وجود دارد. یک نظر تفاوت ها را می بیند اما معتقد است با این تفاوتها می توان تشکیلات واحد ایجاد نمود. نظر دوم تفاوت های موجود را اساسی دانسته با این حد از تفاوت، امکان همزیستی صاحبان دو دیدگاه را در یک تشکیلات واحد، دشوار می داند.
دومین موضوع در دستور کنفرانس مبانی برنامه ای بود. در این زمینه هفت طرح سند به گروه کار نظری- برنامه ای پیشنهاد شده بود که در سایت های وحدت چپ و کار انلاین منتشر شده اند. گروه کار نظری-برنامه ای موافقت کرده بود جمعبندی یکی از اعضای خود را – نادر عصاره- از اشتراکها و اختلاف های این طرحها، مبنای بحث قرار دهد. این جمعبندی با عنوان “هم خوانی ها و نا هم خوانی ها” پیش از کنفرانس منتشر شد.
تهیه کننده این جمعیندی به عنوان گشاینده بحث، منطق و شیوه جمعبندی اشتراکات و تفاوت ها و ابهامات را توضیح داد. او گفت هدف از این جمع بندی، ارائه منشور نظری برنامه ای نبوده است. بلکه این جمعبندی، وجوه مشترک، مکمل و مختلف پیشنهادات را جستجو کرده است. مطلب “هم خوانی ها و نا همخوانی ها” هفت پیشنهاد را در ده محور جمعبندی کرده است. تحلیل از جمهوری اسلامی، تحلیل جامعه ایران و شرایط اجتماعی اقتصادی، تضادها و شکاف ها اجتماعی و جایگاه هر یک از آن ها، جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما، جدایی دولت و دین، موضوع رفع تبعیض های اجتماعی، جنسیتی، ملی قومی، برداشت از جهان و سرمایه داری و سوسیالیسم و…. محور های ده گانه ای بودند که شش ماه پیش گروه تدارک و سازماندهی برای تدوین اسناد آن را اعلام نموده بود. این جمعبندی، امکان ارزیابی از وحدت و تنوع پیشنهادات را فراهم می نماید. بسیاری از سخنرانان از این شیوه و این جمعبندی حمایت کردند و پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل آن مطرح نمودند.
در گفتارها، حساسیت نسبت به سیاست در برخورد با جمهوری اسلامی بسیار بالا بود. به نحوی که بدون مکث و تامل بر مباحث نظری برنامه ای، گاه مباحث به موضوع استراتژی سیاسی متمرکز می شد. قرار است پس از کنفرانس، گروه کار نظری برنامه ای این مباحث را جمعبندی نماید.
سومین موضوع در دستور چگونگی تداوم این پروژه بود- این موضوع به دلیل تنیدگیش با موضوع بعدی، یعنی تدوین منشور و یا منشورهای موسسان برای ارائه به کنگره وحدت، همزمان مورد بحث قرار گرفتند. در زمینه منشور، گروه تدارک و سازماندهی طرحی را به کنفرانس پیشنهاد کرده بود بدین قرار:
در باره منشور وحدت (موسسان)
یک- به منظور “تدوین بنیان های نظری (یا خطوط کلی) در عرصه نظری، برنامه ای و استراتژی سیاسی (منشور موسسان)” و یا به بیان دیگر برای تنظیم منشور و یا منشورهائی که توضیح دهد “ما که هستیم، چه می خواهیم و چگونه می خواهیم به خواسته ها برسیم”، گروه کار منشور ایجاد خواهد شد.
دو- شروع انجام وظیفه رسمی گروه کار منشور حدودا با پایان فعالیت دو گروه کار نظری- برنامه ای و گروه سیاسی همزمان خواهد بود. زمان اواخر نوامبر پیش بینی می شود. دو گروه کار تا اواخر نوامبر به وظایف خود یعنی: تدارک کنفرانس حضوری و پالتاکی، تلاش برای کاستن از تعداد اسناد، تلاش برای نزدیک کردن اسناد، استخراج اشتراکات و تمایزات بین اسناد خواهند پرداخت.
سه- در تعیین ترکیب اعضای گروه کار منشور از داوطلبان دو گروه کار نظری و گروه سیاسی و فرد یا افرادی از گروه تدارک و و سازماندهی استفاده می شود. طبعا در این ترکیب گرایشات و ارائه دهندگان اسناد، حضور خواهند داشت. تلاش می کنیم از هر جریان دو نفر در گروه کار حضور داشته باشند. تصمیم روی اعضای گروه کار منشور در مشورت با دو گروه کار نظری و گروه سیاسی اتخاذ خواهد شد.
چهار- گروه کار منشور وظیفه تدارک جلسات پالتاکی و تدارک مضمونی سمینار حضوری فوریه ۲۰۱۵ را به عهده دارد و می کوشد منشورها را با توافق ارائه دهندگانشان به یکدیگر نزدیک کرده و از تعدد آنها بکاهد و در نهایت جمعبندی خود را از اشتراکات و تفاوتها ارائه دهد.
پنج- تاکیدات فوق به شکل طرح مقدماتی در کنفرانس مورد گفتگو قرار گرفته تا پیرامون آن اظهار نظر شود. پس از کنفرانس جمعبندی نظرات در جلسه مشترکی با دو گروه کار نظری و گروه سیاسی به بحث گذاشته می شود و سپس گروه تدارک و سازماندهی پیرامون گروه کار منشور تصمیم گیری نهائی خواهد نمود.
مبنای طرح مورد تأئید عموم سخنرانان قرار گرفت و در تکمیل و تدقیق آن نظرات قابل توجهی ابراز شد. شرکت کنندگان در جریان بحث های خود پیرامون پلورالیسم حزبی، پذیرش گرایشات و عدم انکار آن ها، چه قبل از وحدت و چه پس از آن، موضوعات دموکراسی پذیر و دموکراسی ناپذیر و مبتنی بر مذاکره و توافق، سمت و سوی روشن داشتن منشوری که مبنای وحدت است، صحبت کردند و این اصول را مورد تاکید قرار دادند. یکی از پرسش ها این بود که گروه تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ برای کنگره وحدت یک منشور تدارک می کند یا چند منشور؟ در این مورد دو نظر در کنفرانس وجود داشت. نظری تاکید می کرد ما برای به سرانجام رساندن پروژه می بایست یک منشور را تدارک کنیم. در این منشور اشتراکات اساس خواهد بود و تفاوتهای مهم در ذیل آن آورده می شود. این نظر حق دادن منشور را برای همه شرکت کنندگان به رسمیت می شناخت اما تاکید می کرد می بایست منشورهائی در دستور بحث کنگره گذاشته شوند که از حمایت معینی، برخوردار باشند.
نظر دیگر معتقد بود که می بایست منشور موسسان از بین منشورهائی که توسط گرایشات مختلف ارائه می شود، انتخاب شود. کنگره با چند منشور مواجه می شود، اما از بین آن ها یکی را به عنوان منشور وحدت انتخاب می کند. منشورهای دیگر، گرایشاتی هستند که هویت دارند و می بایست دیده و به رسمیت شناخته شوند.

در جریان این گفتگوها مسئله نام تشکل جدید نیز مطرح شد و برخی از سخنرانان نسبت به دموکراسی پذیر بودن و یا دموکراسی ناپذیر بودن آن اظهار نظر کردند. به نظر می رسید که این تفاهم وجود داشت که موضوع نام پیش از برگزاری کنگره مورد بحث و مداقه قرار گیرد تا امکان تصمیم گیری در کنگره واحد میسر شود.
بسیاری بر این امر تاکید کردند که این پروژه پیشرفت هایی را نشان می دهد که در سال های گذشته قابل تصور نبود و خواستار موفقیت و پیروزی نهایی آن بودند. بر این مبنا تعدادی از شرکت کنندگان تاکید می کردند که باید وارد دوره ای از مذاکرات تنگاتنگ برای تقویت و حتی تضمین نتیحۀ موفقیت آمیز پروژۀ وحدت شویم.
نظری در کنفرانس عنوان می کرد که بهتر است آلترناتیوی برای وحدت در نظر داشته باشیم تا اگر وحدت صورت نگرفت تلاش های مثبت کنونی هدر نرود. برای نمونه از اتحاد چپ به عنوان آلترناتیو دوم نام برده می شد.
استقبال از کنفرانس خوب بود و شرکت کنندگان در کنفرانس برپیشبرد این پروژه تاکید داشتند.
مسئول گروه تدارک و سازماندهی – محمد اعظمی
۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ برابر ۲۱ آبان ۱۳۹۳


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>