نگاهی به مشخصات و وظایفِ سازمانِ فراگیر چپ در ایران/ فرامرز دادور

در خطوط زیر پس از نگاهی گذرا به مشخصات سازمان چپ مورد نظر، سپس به وظایفِ آن در قبالِ چالشهای موجود در ایران پراخته میشود. ادامه خواندن Continue reading


چپ رهایی خواه و مساله سازمان دهی ملاحظاتی در ضرورت گسست از «تحزب واقعاً موجود»/شیدان وثیق

به مناسبت کنفرانس پروژه وحدت چپ

یکی از چالش های مهم امروزی در برابر پروژه ی ایجاد چپی دیگر در ایران و جهان، مساله گسست از تحزب سنتی بر اساس نگاه ضد سیستمی، جنبش گرا و اپوزیسیونی به امر مقاومت و مبارزه‌ی اجتماعی و سیاسی است. ادامه خواندن Continue reading


حزب لنینی و الگوی پیشنهادی برای حزب چپ/بهروز خلیق


ضرورت طراحی الگوی حزبی

در هفته های گذشته مطالبی چند پیرامون الگوی حزبی در سایت ها منتشر شد. با انتشار این مطالب، می توان انتظار داشت که به تدریج مقوله الگوی حزبی در روند پروژه وحدت چپ جای خود را باز کند، هدف از طرح آن درک گردد و به عنوان موضوعی که پرداختن به آن از ضرورت برخوردار است، در بحث و گفتگوها مورد توجه قرار  گیرد. ادامه خواندن Continue reading


بحثهائی پیرامون سازمان،حزب و الگوهای حزبی (۵)/ جایگاه و ضرورت حزب سیاسی، تعریف و زمینه های پیدایش و تکوین آن / بهروز خلیق

 

جایگاه حزب سیاسی

حزب مهمترین سازمان سیاسی در دولت‏های مدرن است و احزاب پل رابط بین جامعه و حکومت بشمار می‏روند. بین حزب و دمکراسی پیوند تنگاتنگی وجود دارد. “ظهور احزاب بدون تردید یکی از علائم ممیزه و شاخصه‏های اصلی حکومت ها و دولت های مدرن بشمار می‏رود. ادامه خواندن Continue reading


چه نوع حزبی (بخش سوم و آخر)/ علی پورنقوی

۵٫ حزب برنامه

مطالعۀ احزاب چپ رهائی خواه، چنان که در بخش قبلی این نوشته معرفی شدند، هم امیدبخش و آموزنده است و هم  هشداردهنده؛ تجربه ای هم شایان اخذ و هم برای پرهیز. ادامه خواندن Continue reading


بحث هائی پیرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی(۴)/ تداوم حیات حزب یا افول آن؟/بهروز خلیق

احزاب سیاسی در کشورهای دمکراتیک، در بین سازمان هائی که در حوزه سیاست فعال هستند، بیشترین نقش را در سپهر سیاسی کشور ایفاء می کنند و پس از دولت، قدرتمندترین نیروی سیاسی هستند که بیشترین سهم از فعالیت های سیاسی را به خود اختصاص می دهند. ادامه خواندن Continue reading


چه نوع حزبی /علی پورنقوی/بخش دوم

۳٫ انواع احزاب

“نوع شناسی …” در خلال یک قرن و اندی فعالیت خود برای فهم جنبه های اساسی رفتار و سازمانهای حزبی، که موضوع مطالعۀ آن بوده اند، مدلها و انواعی را برای احزاب ابداع و یا از واقعیت آنها استخراج کرده است. ادامه خواندن Continue reading


چه نوع حزبی / علی پورنقوی / بخش اول

۱٫ به جای مقدمه، طرح مسئله و موضوع گزاری

هدف اصلی این نوشته روشن کردن مفهوم  نوع یا الگوی حزبی است، که در کادر پروژه “شکل دهی حزب بزرگ چپ” به درستی به میان آمده است. شاید برای روشن کردن این مفهوم و اهمیت آن، بهترین روش، مکث انتقادی بر چندین لحظه از روند خود پروژه باشد؛ از زمانی که پیشنهاد شد بحث الگوی حزبی یکی از موضوعات “کنفرانس نوامبر” باشد، تا حدوداً همین لحظه، که این نوشته ارائه می شود. ادامه خواندن Continue reading


بحثهائی پیرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی (٣)/مراحل تاریخی تحزب، گونه‏شناسی و طبقه‏بندی احزاب/بهروز خلیق


مراحل تاریخی تحزب و گونه‏شناسی احزاب  

ما با چهار مرحله تاریخی تحزب و چهار گونه الگوی حزبی به طور عام روبرو هستیم: ادامه خواندن Continue reading


بحث هایی پیرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی (٢)/ احزاب سیاسی و تکنولوژی اطلاعاتی/ بهروز خلیق

در مطلب قبلی به رابطه تکنولوژی و “سازمان” پرداخته شد. در این مطلب به تاثیرات تکنولوژی اطلاعاتی در احزاب سیاسی، تغییرات در ساختار و مناسبات درونی آن پرداخته می شود. ادامه خواندن Continue reading