جنبش چپ و استراتژی سیاسی در ایران / فرامرز دادور

۲۹ ژانویه ۲۰۱۴

در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگرِ سرمایه داری، مشکلاتِ اقتصادی/اجتماعی بسیاری وجود دارند. فقر، بیکاری، ناعدالتی، اختلافت فاحش طبقاتی، نابرابری حقوقی بین زن و مرد، تداوم ستمهای گوناگون اجتماعی در حیطه های اندیشه، مذهب و ملیت و تخریب محیط زیست تنها بخشی از ناهنجاریهائی است که گریبانگیر مردم میباشد. در عین حال در ایران مانند تعدادی از کشورهای توسعه یابنده، بویژه در خاورمیانه یک رژیم خود کامه مذهبی بر روی کار است که به ستم اجتماعی و استثمار اقتصادی در جامعه شدت بیشتری میدهد. رقمهای بیکاری و تورم بالای ۵۰ درصد بوده و توده های مردم، بویژه محرومان و کارگران اساسا از حقوق دمکراتیک برحوردار نیستند. ادامه خواندن Continue reading

کدام چپ؟

احمد فرهادی

a.farhaadi@googlemail.com

چندی پیش گردانندگان « پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ » کنفرانسی برگزار کردند. پیشاپیش « گروه کار نظری ـ برنامه ای » این جریان از فعالان خواسته بود در بارهٔ « کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟ » و « کدام حزب یا تشکیلات؟ » دیدگاه‌های خود را با کنفرانس در میان بگذارند. نگارنده، گرچه در کنفرانس شرکت نکرد، دیدگاه خود در بارهٔ این موضوعات را در ۳ نوشتهٔ جداگانه ارائه می‌کند. اینک نوشتهٔ نخست. ادامه خواندن Continue reading

طرح بحثی مقدماتی در باره
گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران / اکبر سیف

واقعیت این است که انتخابات ۹۲ و جریان مباحث و افشاگریها و کنش و واکنشهای قبل و بعد از آن، چه در سطح رژیم و چه در سطح اپوزیسیون و قدرتهای بین المللی، امکانات تازه ای در زمینه یافتن پاسخهای حداقل نسبت به برخی از این پرسشها را، بر پایه یک رشته داده های عینی، فراهم آورده است. داشتن درکی واقع بینانه نسبت به این مسائل، سهم زیادی در تنظیم نقشه راه اپوزیسیون جمهوریخواه در باره زمینه های واقعی گذار در این مرحله از مبارزات مردم ایران، و در اتخاذ راهکارهای مناسب از سوی اپوزیسیون دموکرات ایفا می کند. ادامه خواندن Continue reading

نکاتی درباره استراتژی چپ – بخش یکم / جمشید مهر

پیکار برای برآمد چپی با هویتی بر پایه دفاع بی وقفه از اردوی کار و زحمت، دفاع از تهیدستان، فرودستان و پیکار متمرکز در راه توانمندی توده ها و گسترش آگاهی و سازمانیابی آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. چپی با تاکید و تکیه بر اصلی ترین جهتگیری مبارزه توده ها برای برکناری جمهوری اسلامی. چپی که دیگرگونی های بنیادی، آزادی، دموکراسی و برابری، رهائی و تحقق حق حاکمیت توده ها را در متن مبارزات آنان برای بهبود شرایط زندگی و خواست های مشخص آنها می یابد وبرای برآمد گفتمان سوسیالیستی پیکار می کند. ادامه خواندن Continue reading

مؤلفه های سیاست چپ / احمد آزاد

استراتژی سیاسی چپ در ایران در این شرائط و در این مقطع مشخص از مبارزه برای استقرار سوسیالیسم، مبارزه علیه دیکتاتوری مذهبی، گذار از جمهوری اسلامی، استقرار دمکراسی به معنی تامین آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی در جامعه و بویژه برای کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران ثابت می ‌باشد. همزمان مبارزه برای تامین خواسته های اینان، کاهش هرچه بیشتر نابرابری اجتماعی و تغییرتوازن قوای اجتماعی به نفع کارگران و زحمتکشان، از طریق مبارزه متشکل و سازمانیافته آنان، از وظائف عمده چپ است.

ادامه خواندن Continue reading